Vysoká Pec



Počátky těžby železné rudy v lokalitě Vysoká Pec spadají již do 14. století. V dole sv. Jeroným, (nedaleko odtud - dnes patrná pouze velká propadlina) se krevel těžil od 16. stol do roku 1855.
Ruda byla tavena v přilehlé vysoké peci (odtud název obce), nebo byla dopravována tzv. Železnorudnou stezkou do sousedního Saska. Za doby hrabat Šliků byly údajně v provozu již dvě vysoké pece. Písemně je však doložena pouze jedna, a to u šachty Jeroným v r. 1600.
Poslední pokusy o obnovení těžby jsou známy z poválečných let 1918-1919, skončily však nezdarem.
Do dnešní doby se zachovala jen jedna krátká štola se zajímavým profilem.
Jedná se o úzkou dlouhou štolu, sledující rudnou žílu - podobně jako např. v blatenském revíru.
Vstup je skryt v nenápadné zídce ve stráni, v úvodní délce cca 3 m je štola vyzděna klenbou. Dále pokračuje mírným úklonem v délce necelých 20 m a končí čelbou. Asi 1 metr před koncem u jakéhosi schodu je patrná malá rozrážka směrem vpravo
Narozdíl od podobných míst v tomto regionu není zaplavena vodou, na počvě je vrstva suchého hrubého písku. Výška kolísá od počátečních cca 70 cm, až ke 2,5 m na konci.

Za shlédnutí stojí rovněž zajímavý montánní reliéf na nedalekém Jedlovci.



FOTOGRAFIE:







- zpět -